Σεμινάριο των Εδρών για την UNESCO “Towards a Pact for the Future Sustainable development and financing for development”

Στις 9 Απριλίου έλαβε χώρα διαδικτυακά το σεμινάριο της UNESCO με θεματική “ Sustainable Development and Financing for Development”. Κεντρική θεματική αποτέλεσε η σημασία που έχει η χρηματοδότηση και η εύρεση των πόρων και εργαλείων για δράσεις που εστιάζουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα για την κλιματική μετάβαση και [...]