Το υπόβαθρο και το σκεπτικό πίσω από το Έργο EUSYP

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι και θα συνεχίσουν να γίνονται ολοένα και πιο ποικιλόμορφες. Οι διαδικασίες κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης έχουν αναμφισβήτητα οδηγήσει σε αυξανόμενη σύγκλιση των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη. Ωστόσο, το συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόσωπο και μορφή της Ευρώπης αυξάνουν τις προκλήσεις για την έρευνα σχετικά με τη νεολαία. Με τη σειρά τους οι προκλήσεις ενισχύουν την ανάγκη για συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα εντός και μεταξύ των Κρατών- Μελών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Ένωση καλείται να αναπτύξει περαιτέρω τις πολιτικές της κοινωνικής ένταξης για όλα τα νεαρά άτομα που κατοικούν στην επικράτειά της, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και να συσφίξει τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των τάσεων κατακερματισμού και απομόνωσης αυτών. Η πρόσφατα υιοθετηθείσα Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027 προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νεολαία σε όλη την Ευρώπη και να παρέχει μια κοινή και συνεκτική απάντηση από πλευράς της σε αυτές, λειτουργώντας ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των Κρατών-Μελών της.

Η ανάπτυξη βιώσιμων μεθοδολογιών για συγκριτικές μελέτες και αξιολόγηση πολιτικών για τη νεολαία αποτελεί μια απαραίτητη διάσταση στο πλαίσιο της έρευνας επί της θεματικής αυτής. Δεδομένων των διαφορετικών πολιτικών και πολιτιστικών παραδόσεων στο εύρος της Ευρώπης, καθώς και της θέσης των νέων μέσα σε αυτές, σημαντικό έργο είναι η δημιουργία αξιόπιστων και ουσιαστικών παραδοχών σχετικών με των νέων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σύλληψη και διαμόρφωση μίας πολιτικής για τη νεολαία σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η έρευνα για τη νεολαία αντιμετωπίζει μεγάλες μεθοδολογικές προκλήσεις σχετικά με τον ορισμό της «νεολαίας», ενώ η διαφοροποίηση με βάση την ηλικία έχει θεωρηθεί ως η κυρίαρχη διάκριση στον ορισμό της. Οι συζητήσεις για την πρακτική, την πολιτική ή την έρευνα για τη νεολαία εγείρουν ένα ερώτημα σχετικά με τις έννοιες της «νεότητας», καθώς και τις κοινωνικοπολιτικές πτυχές των διαφορετικών ερμηνειών των νέων ανθρώπων.

Επιπλέον, και παρά τις τρέχουσες προσπάθειες, οι περισσότεροι ερευνητές/τριες που ασχολούνται με θέματα που άπτονται της νεολαίας είναι ενεργοί/ές σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητο να προσκαλέσουμε νέους/ες ερευνητές/τριες να συμμετέχουν στον διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να δώσει ώθηση για διεθνείς ανταλλαγές και συνεργασία και να ενημερώσει για πόρους (δικτύωση, συνέργειες, έργα, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις) που είναι ειδικά διαθέσιμοι για τη διεθνή έρευνα για τη νεολαία. Τέτοιες ευκαιρίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για ερευνητές/τριες από τη Νότια Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια που, για διάφορους λόγους, έχουν λιγότερες δυνατότητες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά φόρα. Η συμμετοχή τους αποτελεί προτεραιότητα, γεφυρώνοντας το κενό πληροφόρησης που υπάρχει με την υπόλοιπη Ευρώπη.

  Κύριοι στόχοι

  • Να αυξήσει το ενδιαφέρον και να ενισχύσει τις γνώσεις στον τομέα των μελετών της ΕΕ, ιδίως στον τομέα των πολιτικών για τη νεολαία και της σχετικής νομοθεσίας·
  • Να προωθήσει της προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νέων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων·
  • Να ενθαρρύνει τις συνέργειες και να καθιερώσει τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψης και οργανώσεις που ασχολούνται με την κοινωνία των πολιτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Nα ενθαρρύνει την έρευνα και τον διάλογο στον τομέα των ευρωπαϊκών μελετών για τη νεολαία, ιδίως σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027 και τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία
  • Να προωθήσει τον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία προκειμένου να συμπεριληφθούν διαφορετικές φωνές των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη·
  • Να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία, ιδίως με αφορμή της έγκρισης της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027·
  • Να παρέχει συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και στατιστικών για τις πολιτικές για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε συγκριτικά αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση για πραγματιστικές, συλλογικές και στοχαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νεολαία στις μέρες μας σε μια ολοένα και πιο ενοποιημένη Ευρώπη στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενο κόσμου.

Αντίκτυπο

Φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες -νέοι/ες και έμπειροι/ες-, κοινωνία των πολιτών, υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και το ευρύ κοινό, καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία, επαγγελματίες και εργαζόμενοι/ες που ασχολούνται με νέους, νέοι/ες μετανάστες/τριες και πρόσφυγες/ισσες και μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ευνοηθούν κυρίως από το Έργο. Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση σχετικά με την ΕΕ και τις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία. Τέλος, το Έργο στοχεύει στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων αυτού.

*Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόδοση του πρωτότυπου κειμένου στα αγγλικά για την περιγραφή του Έργου EUSYP. Η μετάφρασή του από τα αγγλικά στα ελληνικά έγινε από την Μαίρη Σπυρέλλη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής της.

Συνοπτική παρουσίαση του Έργου EUSYP