The EUSYP Working Paper Series presents research findings on topics related to the EU and Member States Youth Policies.

Working Paper #1

Περίληψη

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των νέων, λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα συμμετοχής στις τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες. Το παρόν κείμενο εργασίας μελετά τον ρόλο και το έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών και στη βελτίωση της ζωής των νέων στην Ελλάδα. Η έρευνα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διέπουν τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, υπό το πρίσμα και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027. Στα συμπεράσματα πραγματοποιείται σύνθεση των πληροφοριών, καταλήγοντας στο ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα Συμβούλια Νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ως τώρα ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία. Ωστόσο, η εναρμόνιση τους με την ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν αρκεί. Για την ουσιαστική υλοποίησή της και την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, χρειάζεται η προσαρμογή και υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων από τις τοπικές, περιφερειακές, και κυρίως εθνικές αρχές.

Λέξεις-κλειδιά: Συμβούλια Νέων, Ελλάδα, Νεανική Συμμετοχή, Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία


Abstract 

Municipal Youth Councils play a crucial role in activating young people, acting as a platform for participation in local democratic processes. This working paper studies the role and work of Municipal Youth Councils in cultivating active citizens and improving the lives of young people in Greece. The research will focus on the institutional framework, activities, opportunities and challenges governing Municipal Youth Councils, in light of the EU Youth Strategy 2019-2027.The conclusions synthesize the information, concluding that despite the challenges they face, Youth Councils have the potential to provide valuable opportunities for young people’s personal development, civic engagement and co-formulation of policies that affect them. This is also confirmed by the alignment of their efforts so far with the EU Youth Strategy. However, aligning them with the European Strategy is not enough. In order to effectively implement it and achieve results on the ground, local, regional and, above all, national authorities need to adapt and adopt appropriate measures.

Key words: Youth Councils, Greece, Youth Participation, EU Youth Strategy

Σταύρος Πιπερίδης / Stavros Piperidis
Ο Σταύρος Πιπερίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Διεθνών Σχέσεων στο Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στο NATO Rapid Deployable Corps Greece, στο Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Νέων Θεσσαλονίκης και στο Vouliwatch. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης το 2020.

Working Paper #2

Abstract 

This research paper examines the involvement of young people in climate change decision-making focusing on the European Union and the United Nations. The paper highlights the urgency of addressing climate challenge analyzing the strategies used by the UN and the EU to engage young people in policy discussions through the European Green Deal and the Youth 2030 agenda. In addition, it discusses the challenges and limitations of current policies in addressing youth participation effectively. The paper also gives an insight on how the UN and the EU promote youth participation in the highest levels of decision making through summits lie the Youth4Climate and the European Youth Event. The Youth Strategy 2019-2027 as well as the Agenda Youth 2030 are examined to asses to what extent do policies include plans regarding youth participation in decision making. Finally, the paper recognizes the progress in involving young people at international levels but calls for more concrete actions, particularly at local and regional levels.

Θωμάς Καραμανλής / Thomas Karamanlis
Ο Θωμάς Καραμανλής είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια (IB) και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Bath στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο τμήμα Πολικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων. Έχοντας κινητοποιηθεί από πολύ νωρίς σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ως μαθητής ίδρυσε σχολική λέσχη με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της λεγόμενης «προγραμματισμένης αχρήστευσης» (planned obsolescence) και των τεσσάρων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SGDs), που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Το 2019 κλήθηκε από την UNESCO Youth Thessaloniki να παρουσιάσει την ατζέντα «Youth 2030» και τους SGDs, στο πλαίσιο του προγράμματος DEAR της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2021 συμμετείχε στο Pre-COP26, Youth4Climate ως ένας από τους δυο εκπροσώπους της Ελλάδας, ένα συνέδριο που προηγείται κάθε χρόνο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP). Στο συνέδριο αυτό συμμετείχε στην ομάδα Youth Driving Ambition με την οποία εργάστηκε για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, με στόχο τη συμβολή στην αύξηση της δραστηριοποίησης για το κλίμα και την υλοποίηση δράσεων για να επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι πολιτικές που προτάθηκαν υιοθετηθήκαν από τους αρχηγούς κρατών στο COP26 και στο Σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα. Τον Ιούνιο του 2023 συμμετείχε στην ευρωπαϊκή διάσκεψη νέων που διεξήχθη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω των συζητήσεων που διεξάχθηκαν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες των νέων για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αλλά να οικοδομήσουν και μια πιο πράσινη Ευρώπη. Ο Θωμάς συνεχίζει να εργάζεται για την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών αλλά και για την συμμετοχή των νέων στην λήψη και δημιουργία πολιτικών σχετικά με το κλίμα.

Working Paper #3

Abstract 

This working paper analyses the importance of youth organisations focused on non-formal education in the European Union and its member states. Non-formal education has played a significant role in the past years, being one of the pillars of promoting youth engagement in a wide variety of issues, including but not limited to environmental issues like climate change, political participation, societal issues like the role of women in society and the treatment of refugees. This paper analyses the impact youth organisations have in educating the European youth through non-formal education, the policies that are implemented by the European Union in order to support their work, as well as what else must be done in order for their work to continue having a positive impact in the EU, through legislative procedures, as well as other initiatives.

Παύλος Καραγιαννοδήμας / Pavlos Karagiannodimas
Ο Παύλος Καραγιαννοδήμας είναι δευτεροετής φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δόκιμος ερευνητής και παρουσιαστής podcast στο Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του UoP MUN Society. Ασχολείται με τον εθελοντισμό, την εκπροσώπηση των νέων και τον αυτισμό, κυρίως μέσω του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Working Paper #4

Περίληψη

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) υιοθέτησε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο συγκροτούταν η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Νεολαία για το διάστημα 2019 – 2027. Συνοπτικά, αξίζει να αναφερθεί, ότι βασικοί στόχοι αυτής της πολιτικής είναι η ενεργή συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους, καθώς και η υποστήριξη της συνεργασίας κρατικών παραγόντων με την Κοινωνία των Πολιτών για την επίτευξη ισότιμη συμμετοχής των νέων στην κοινωνία.  Μέσα από αυτήν την κίνηση η Ε.Ε. έθεσε τα εργαλεία και το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την νεολαία τόσο μέσα από τα δικά της όργανα και τους δικούς της θεσμούς, όσο και μέσα από τα όργανα των επιμέρους κρατών μελών. Στην παρούσα εργασία μελετώνται το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των πολιτικών νεολαίας της Ελλάδας και της Ρουμανίας, παρουσιάζοντας τους στόχους που θέτουν, καθώς και τις αρχές που τις διέπουν. Ακόμη, μελετώνται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων της δημόσιας διοίκησης που είναι υπεύθυνα για την σύλληψη και εφαρμογή των πολιτικών. Επιπροσθέτως, στην αρχή της ανάλυσης γίνεται λόγος για το νομικό πλαίσιο και τις νομικές πρακτικές που υφίστανται στις δύο χώρες σχετικά με τη νεολαία. Η έρευνα καταλήγει, συνοπτικά, στο ότι οι δύο υπό εξέταση πολιτικές ακολουθούν διαφορετική λογική ως προς την θεματολογία τους, ενώ είναι αναγκαία και η ύπαρξη συντονισμού των φορέων, συνέχεια των πολιτικών από την δημόσια διοίκηση χωρίς έντονες μεταβολές και τέλος συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Ρουμανία, εγχώριες πολιτικές για τη νεολαία, διακυβέρνηση

Abstract

In 2018 the European Union (EU) adopted a resolution creating the EU Youth Strategy 2019 – 2027. In summary, the main objectives of it are the active participation of the youth to the democratic life of their country, and to support the cooperation between state authorities and the Civic Society in order to achieve equal participation of the youth in the society. By adopting this policy, the EU has created the tools and the institutional framework for the development and implementation of youth policies through its own institutions but also through the member – states’. In this research are studied the institutional and regulatory framework of youth policies in Greece and Romania, presenting the goals they set, as well as the principles that govern them. Furthermore, are presented the responsibilities and duties of the public administration bodies responsible for the conception and implementation of policies. In addition, at the beginning of the analysis is mentioned the legal framework practices that exist in the two countries regarding youth. The research concludes, in summary, that the two policies under examination follow a different logic in terms of their themes, while it is necessary to have coordination of institutions, continuity of policies by public administration without sharp changes and finally continuous evaluation of results.

Key words: European Youth Strategy, European Union, Greece, Romania, national youth policies, governance 

Ιωακείμ Δελημήτρου / Ioakeim Delimitrou
Ο Ιωακείμ Δελημήτρου είναι τριτοετής φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ενεργά με ζητήματα νεολαίας και ευρύτερα με την Κοινωνία των Πολιτών. Συμμετέχει ως μέλος στον Όμιλο UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ στο Τοπικό Παράτημα Θεσσαλονίκης των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Ελλάδος, αλλά και ως Γενικός Γραμματέας στο ΔΣ του εθνικού δικτύου. Από το 2018 συμμετέχει, ως μαθητής αλλά και ως φοιτητής σε προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών (ThessISMUN και RhodesMRC). Τέλος, έχει αποτελέσει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, καθώς και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Working Paper #5

Abstract

Juvenile delinquency has been explicitly documented since the organized societies of the 18th century and from early on, it has been incorporated into the letter of Criminal Law. In the past, juveniles convicted of serious crimes were subject to the full force of the law in the form of punitive measures. However, in the course of the history of civil society and the evolution of Penal Law, the European legal systems have developed security mechanisms that offer young offenders a second chance to repent and reform through a range of more rehabilitative and restorative approaches. In particular, Criminology has analyzed in depth the possible multifaceted situational and personal factors that lead young offenders to illegal activities. Although there have been made sincere efforts to eliminate such acts through the administration of juvenile justice, juvenile delinquency continues to reach alarming rates across Europe. By understanding the typology of the committed crimes and the real motives behind unlawful behavior, this research paper aims to explore juvenile delinquency in recent years. After examining a number of case studies in Europe, this paper focuses on the ways to effectively tackle juvenile delinquency under today’s living conditions. Regrettably, the current era is characterized by an insufficient discourse on this pathological phenomenon, resulting in a lack of comprehensive information. For this reason, the aim of this research paper is to accumulate recently collected data in combination with older findings on the subject and to conduct a sociological review.

Ελίζα Περβανίδη / Eliza Pervanidi
Η Ελίζα Περβανίδη είναι απόφοιτη της Νομικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούμενη Δικηγόρος. Χάρη στο μεγάλο
της ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική και
Στρατηγική έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων-προσομοιώσεων
διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελεί Ιδρυτικό και
Επίτιμο Μέλος του σωματείου United Nations Society-AUTh, όπου
υπηρέτησε ως Project Manager κατά το έτος ίδρυσης, Πρώτη Πρόεδρος και
Model UN Director μετέπειτα. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα
που αφορούν την Κοινωνία των Πολιτών και ιδιαίτερα τη νεολαία, τις
γυναίκες και τους ηλικιωμένους.

Working Paper #6

Περίληψη

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στον τομέα της εκπαίδευσης βρίσκονται εδώ και χρόνια στην ατζέντα των διεθνών οργανισμών. Αναλυτικότερα, η ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και η UNESCO, εκδίδουν συχνά υλικό που υποστηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και δει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων στην εκπαίδευση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των Διεθνών Οργανισμών δεν έχουν κάνει όλες οι χώρες στην ΕΕ την ίδια πρόοδο στα νομοθετικά τους πλαίσια. Παρατηρώντας τόσο τις δημόσιες πρωτοβουλίες όσο και τις πρωτοβουλίες από πλευράς κοινωνίας των πολιτών παρατηρείται ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων που παρέχονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς αυξάνει τις πιθανότητες επίτευξης των εκάστοτε στόχων για συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στο σύνολό της η κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ σχετικά με το ζήτημα είναι ακόμα στα πρώτα βήματά της, καθώς τα ποσοστά έλλειψης συμπερίληψης στον εκπαιδευτικό τομέα είναι σχετικά υψηλά, σύμφωνα με έρευνες που διενεργήθηκαν από της FRA.

 Abstract 

LGBTQ+ issues in education have been on the agenda of international organisations for years. In particular, the EU, the Council of Europe, and UNESCO, frequently publish materials that support the LGBTQ+ community and the rights of LGBTQ+ youth in education. However, despite the efforts of international organisations, not all countries in the EU have made the same progress in their legislative frameworks. Looking at both public and civil society initiatives, it can be observed that the increased use of tools provided by International Organisations increases the chances of achieving the respective targets for LGBTQ+ inclusion in education. However, the overall situation in the EU on this issue is still in its infancy, with relatively high rates of non-inclusion in the education sector, according to surveys carried out by the FRA.

Κέφαλος Θωμάς / Kefalos ThomasTitle
Ο Θωμάς Κέφαλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 2001 και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Παράλληλα, αποτελεί υπεύθυνος advocacy στο Thessaloniki Pride καθώς και υπεύθυνος του οργανισμού στο εθνικό δίκτυο καταγραφής θυμάτων ρατσιστικής βίας, Έλληνας εκπρόσωπος στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με στόχο την απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής και Έλληνας ambassador στο European Student Think Tank.