The EUSYP Working Paper Series presents research findings on topics related to the EU and Member States Youth Policies.

Working Paper #1

Περίληψη

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των νέων, λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα συμμετοχής στις τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες. Το παρόν κείμενο εργασίας μελετά τον ρόλο και το έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών και στη βελτίωση της ζωής των νέων στην Ελλάδα. Η έρευνα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διέπουν τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, υπό το πρίσμα και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027. Στα συμπεράσματα πραγματοποιείται σύνθεση των πληροφοριών, καταλήγοντας στο ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα Συμβούλια Νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ως τώρα ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία. Ωστόσο, η εναρμόνιση τους με την ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν αρκεί. Για την ουσιαστική υλοποίησή της και την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, χρειάζεται η προσαρμογή και υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων από τις τοπικές, περιφερειακές, και κυρίως εθνικές αρχές.

Λέξεις-κλειδιά: Συμβούλια Νέων, Ελλάδα, Νεανική Συμμετοχή, Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία


Abstract 

Municipal Youth Councils play a crucial role in activating young people, acting as a platform for participation in local democratic processes. This working paper studies the role and work of Municipal Youth Councils in cultivating active citizens and improving the lives of young people in Greece. The research will focus on the institutional framework, activities, opportunities and challenges governing Municipal Youth Councils, in light of the EU Youth Strategy 2019-2027.The conclusions synthesize the information, concluding that despite the challenges they face, Youth Councils have the potential to provide valuable opportunities for young people’s personal development, civic engagement and co-formulation of policies that affect them. This is also confirmed by the alignment of their efforts so far with the EU Youth Strategy. However, aligning them with the European Strategy is not enough. In order to effectively implement it and achieve results on the ground, local, regional and, above all, national authorities need to adapt and adopt appropriate measures.

Key words: Youth Councils, Greece, Youth Participation, EU Youth Strategy

Σταύρος Πιπερίδης / Stavros Piperidis
Ο Σταύρος Πιπερίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Διεθνών Σχέσεων στο Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στο NATO Rapid Deployable Corps Greece, στο Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Νέων Θεσσαλονίκης και στο Vouliwatch. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης το 2020.

Working Paper #2

Abstract 

This research paper examines the involvement of young people in climate change decision-making focusing on the European Union and the United Nations. The paper highlights the urgency of addressing climate challenge analyzing the strategies used by the UN and the EU to engage young people in policy discussions through the European Green Deal and the Youth 2030 agenda. In addition, it discusses the challenges and limitations of current policies in addressing youth participation effectively. The paper also gives an insight on how the UN and the EU promote youth participation in the highest levels of decision making through summits lie the Youth4Climate and the European Youth Event. The Youth Strategy 2019-2027 as well as the Agenda Youth 2030 are examined to asses to what extent do policies include plans regarding youth participation in decision making. Finally, the paper recognizes the progress in involving young people at international levels but calls for more concrete actions, particularly at local and regional levels.

Key words:

Θωμάς Καραμανλής / Thomas Karamanlis
Ο Θωμάς Καραμανλής είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια (IB) και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Bath στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο τμήμα Πολικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων. Έχοντας κινητοποιηθεί από πολύ νωρίς σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ως μαθητής ίδρυσε σχολική λέσχη με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της λεγόμενης «προγραμματισμένης αχρήστευσης» (planned obsolescence) και των τεσσάρων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SGDs), που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Το 2019 κλήθηκε από την UNESCO Youth Thessaloniki να παρουσιάσει την ατζέντα «Youth 2030» και τους SGDs, στο πλαίσιο του προγράμματος DEAR της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2021 συμμετείχε στο Pre-COP26, Youth4Climate ως ένας από τους δυο εκπροσώπους της Ελλάδας, ένα συνέδριο που προηγείται κάθε χρόνο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP). Στο συνέδριο αυτό συμμετείχε στην ομάδα Youth Driving Ambition με την οποία εργάστηκε για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, με στόχο τη συμβολή στην αύξηση της δραστηριοποίησης για το κλίμα και την υλοποίηση δράσεων για να επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι πολιτικές που προτάθηκαν υιοθετηθήκαν από τους αρχηγούς κρατών στο COP26 και στο Σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα. Τον Ιούνιο του 2023 συμμετείχε στην ευρωπαϊκή διάσκεψη νέων που διεξήχθη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω των συζητήσεων που διεξάχθηκαν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες των νέων για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αλλά να οικοδομήσουν και μια πιο πράσινη Ευρώπη. Ο Θωμάς συνεχίζει να εργάζεται για την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών αλλά και για την συμμετοχή των νέων στην λήψη και δημιουργία πολιτικών σχετικά με το κλίμα.

Working Paper #3

Περίληψη

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των νέων, λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα συμμετοχής στις τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες. Το παρόν κείμενο εργασίας μελετά τον ρόλο και το έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών και στη βελτίωση της ζωής των νέων στην Ελλάδα. Η έρευνα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διέπουν τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, υπό το πρίσμα και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027. Στα συμπεράσματα πραγματοποιείται σύνθεση των πληροφοριών, καταλήγοντας στο ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα Συμβούλια Νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ως τώρα ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία. Ωστόσο, η εναρμόνιση τους με την ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν αρκεί. Για την ουσιαστική υλοποίησή της και την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, χρειάζεται η προσαρμογή και υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων από τις τοπικές, περιφερειακές, και κυρίως εθνικές αρχές.

Λέξεις-κλειδιά: Συμβούλια Νέων, Ελλάδα, Νεανική Συμμετοχή, Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία


Abstract 

Municipal Youth Councils play a crucial role in activating young people, acting as a platform for participation in local democratic processes. This working paper studies the role and work of Municipal Youth Councils in cultivating active citizens and improving the lives of young people in Greece. The research will focus on the institutional framework, activities, opportunities and challenges governing Municipal Youth Councils, in light of the EU Youth Strategy 2019-2027.The conclusions synthesize the information, concluding that despite the challenges they face, Youth Councils have the potential to provide valuable opportunities for young people’s personal development, civic engagement and co-formulation of policies that affect them. This is also confirmed by the alignment of their efforts so far with the EU Youth Strategy. However, aligning them with the European Strategy is not enough. In order to effectively implement it and achieve results on the ground, local, regional and, above all, national authorities need to adapt and adopt appropriate measures.

Key words: Youth Councils, Greece, Youth Participation, EU Youth Strategy

Σταύρος Πιπερίδης
Ο Σταύρος Πιπερίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Διεθνών Σχέσεων στο Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στο NATO Rapid Deployable Corps Greece, στο Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Νέων Θεσσαλονίκης και στο Vouliwatch. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης το 2020.

Working Paper #4

Περίληψη

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των νέων, λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα συμμετοχής στις τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες. Το παρόν κείμενο εργασίας μελετά τον ρόλο και το έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών και στη βελτίωση της ζωής των νέων στην Ελλάδα. Η έρευνα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διέπουν τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, υπό το πρίσμα και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία 2019-2027. Στα συμπεράσματα πραγματοποιείται σύνθεση των πληροφοριών, καταλήγοντας στο ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα Συμβούλια Νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ως τώρα ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία. Ωστόσο, η εναρμόνιση τους με την ευρωπαϊκή Στρατηγική δεν αρκεί. Για την ουσιαστική υλοποίησή της και την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, χρειάζεται η προσαρμογή και υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων από τις τοπικές, περιφερειακές, και κυρίως εθνικές αρχές.

Λέξεις-κλειδιά: Συμβούλια Νέων, Ελλάδα, Νεανική Συμμετοχή, Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία


Abstract 

Municipal Youth Councils play a crucial role in activating young people, acting as a platform for participation in local democratic processes. This working paper studies the role and work of Municipal Youth Councils in cultivating active citizens and improving the lives of young people in Greece. The research will focus on the institutional framework, activities, opportunities and challenges governing Municipal Youth Councils, in light of the EU Youth Strategy 2019-2027.The conclusions synthesize the information, concluding that despite the challenges they face, Youth Councils have the potential to provide valuable opportunities for young people’s personal development, civic engagement and co-formulation of policies that affect them. This is also confirmed by the alignment of their efforts so far with the EU Youth Strategy. However, aligning them with the European Strategy is not enough. In order to effectively implement it and achieve results on the ground, local, regional and, above all, national authorities need to adapt and adopt appropriate measures.

Key words: Youth Councils, Greece, Youth Participation, EU Youth Strategy

Σταύρος Πιπερίδης
Ο Σταύρος Πιπερίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Διεθνών Σχέσεων στο Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ολοκλήρωσε το προπτυχιακό του στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στο NATO Rapid Deployable Corps Greece, στο Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, στον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Νέων Θεσσαλονίκης και στο Vouliwatch. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης το 2020.